Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding/toepassing van de algemene voorwaarden van HAPPY MONDAYS

De klant erkent ten volle kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van HAPPY MONDAYS zoals hier weergegeven, en verklaart deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen ook op de website www.happymondays.be geraadpleegd worden.

De weergegeven algemene voorwaarden en het contract zijn de enige geldige contractuele relaties tussen de BVBA HAPPY MONDAYS (de dienstverlener) en de klant. De klant kan geen enkele andere voorwaarde inroepen zonder uitdrukkelijk akkoord van HAPPY MONDAYS.

Het niet inroepen door HAPPY MONDAYS van één van de clausules die zijn weergegeven in de algemene voorwaarden betekent niet dat wordt afgezien van het algemeen geldende karakter van de betreffende clausule of van het geheel van de betreffende algemene voorwaarden.

Indien één van de clausules van de weergegeven algemene voorwaarden ontoepasbaar verklaard zou moeten worden, heeft dit in geen enkel geval invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de andere clausules.

2. Bestelling

De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van ofwel een bestelbon, of door terugzending van een ondertekende offerte of een schriftelijke bevestiging per post, per fax of per e-mail. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd vóór de start van de dienst. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van Happy Mondays bvba. De bestelling is geldig voor een termijn van één jaar na de startdatum van de training. Indien de klant en/of opdrachtgever de training niet binnen deze termijn opneemt, zal de klant en/of opdrachtgever niettemin 100

% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. De training wordt na deze termijn automatisch afgesloten zonder verdere kennisgeving.

3. Prijzen algemeen

Alle prijzen worden weergegeven in EURO en elke bestelling/dienst dient betaald te worden in EURO.

De weergegeven prijzen zijn EBTW. De toepasbare BTW is 21% ten laste van de klant.

HAPPY MONDAYS behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen, tarieven en aanbiedingen aan te passen. Het bedrag dat gefactureerd wordt aan de klant is de prijs die van toepassing is op het moment dat het contract wordt afgesloten. Het minimum gefactureerde bedrag wordt berekend op basis van het aantal deelnemers die starten met de opleiding. Indien er zich in de loop van de opleiding extra deelnemers aansluiten bij de groep, zal Happy Mondays de meerprijs hiervoor factureren aan het einde van het project.

4. Termijn/betalingswijze

Alle projecten worden gefactureerd bij aanvang van het betreffende project. Er geldt een betalingstermijn van 15 dagen. Bij niet-betaling of in geval van gedeeltelijke betaling van de facturen binnen de contractueel vastgelegde termijn, zal de prijs/het saldo automatisch en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een verwijlinterest van 12% per jaar en een forfaitaire en niet-aftrekbare

vergoeding van 10% met een minimumbedrag van 125,00EUR.

Niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag geeft Happy Mondays het recht om onmiddellijk en zonder ingebrekestelling het verschuldigde saldo van alle andere facturen op te eisen, zelfs voor niet-vervallen facturen.

HAPPY MONDAYS is niet verantwoordelijk voor problemen en betalingstermijnen verbonden aan de werking van elektronische betalingen.

HAPPY MONDAYS is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste mededeling van facturatiegegevens door de klant. Voor de verbetering/aanpassing van een reeds opgestelde factuur zullen wij een bijkomende administratieve kost van 50,00€ aanrekenen.

5. Uitvoeringstermijn

De dienst/opleiding wordt verstrekt conform de contractuele bepalingen.

De termijn wordt meegedeeld ter indicatie. De klant erkent uitdrukkelijk dat de uitvoeringstermijn van de prestatie een inspanningsverbintenis inhoudt uit hoofde van HAPPY MONDAYS. Overschrijding van de termijn kan niet als motief voor contractbreuk worden ingeroepen ten laste van HAPPY MONDAYS, en kan ook niet de aanleiding vormen voor enige boete, sanctie of andere in het voordeel van de klant.

Er kan HAPPY MONDAYS geen enkele verantwoordelijkheid ten laste gelegd worden in geval van in gebreke blijven of vertraging van de prestatie ten gevolge van oorzaken buiten zijn wil om, waaronder zich niet-exclusief bevinden: afwezigheid van de beschikbare trainer door overmacht, stakingen, rellen, weersomstandigheden, falen van informaticanetwerk, een probleem verbonden met (inter)nationaal transport, (etc. …), voor zover HAPPY MONDAYS alle nodige maatregelen treft om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

6. Annuleringsvoorwaarden

Per project gelden enkel de annuleringsvoorwaarden die beschreven staan in de betreffende offerte.

7. Verantwoordelijkheid

Er kan HAPPY MONDAYS geen enkele verantwoordelijkheid ten laste gelegd worden in geval van in gebreke blijven of vertraging bij de uitvoering van het contract ten gevolge van oorzaken buiten zijn wil om, waaronder zich niet-exclusief bevinden: afwezigheid van de trainer door overmacht, stakingen, rellen, weersomstandigheden, falen van informaticanetwerk, een probleem verbonden met (inter)nationaal transport, (etc ), voor zover HAPPY MONDAYS alle

nodige maatregelen treft om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

HAPPY MONDAYS kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van fraude, en in elk geval slechts voor het bedrag dat aan de klant gefactureerd werd en door deze betaald werd, en dat enkel betrekking heeft op de dienstverleningsprestaties in kwestie.

HAPPY MONDAYS is in geen geval verantwoordelijk voor directe en indirecte schade geleden door de klant, zoals: stijging van de algemene kosten, verlies van klanten of verlies van klanten of winst, de verdwijning, vervanging of beschadiging van elektronische of andere gegevens. Deze opsomming is niet beperkend.

Diefstal van geleverd materiaal of schade toegebracht aan het materieel van de trainer tijdens de opleiding is volledig ten laste van de klant.

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

HAPPY MONDAYS respecteert de bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform de wettelijke bepalingen van toepassing betreffende de persoonlijke gegevens die worden meegedeeld door de klant. (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

De klant heeft op elk moment het recht tot verbetering en verzet met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens.

Hij mag zich verzetten tegen het ontvangen van promotieaanbiedingen en publiciteit van HAPPY MONDAYS of van andere commerciële partners. Hij mag zich ook verzetten tegen het doorgeven van zijn gegevens aan contractuele commerciële partners van HAPPY MONDAYS.

9. Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, van de trainingen, behoren toe aan Happy Mondays, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het materiaal dat door Happy Mondays wordt ontwikkeld met het oog op de trainingen, mag door de klant en/of opdrachtgever enkel worden aangewend voor eigen intern gebruik. Indien schendingen worden vastgesteld, zal de klant en/of opdrachtgever worden aangesproken tot vergoeding van de schade. In ieder geval zal de klant en/of opdrachtgever zijn medewerking verlenen om de schade te verhalen op derden uit de omgeving van de klant en/of de opdrachtgever die zich schuldig zouden maken aan inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Happy Mondays.

10. Klachten

Elke klacht dient binnen de 7 dagen na de factuurdatum via een aangetekend en gemotiveerd schrijven ingediend te worden bij de maatschappelijke zetel van HAPPY MONDAYS. Zo niet wordt de factuur geacht zonder enige betwisting aanvaard te zijn.

HAPPY MONDAYS verbindt zich ertoe de klacht zo snel mogelijk op te volgen. HAPPY MONDAYS en de klant geven in elk geval de voorkeur aan een minnelijke schikking.

Hoe dan ook stelt een klacht de klant in geen geval vrij van betaling.

11. Beëindiging

Het contract van een project loopt af nadat de laatste sessie van het betreffende project is beëindigd. De klant kan zijn contract in geen geval vroegtijdig stopzetten zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van HAPPY MONDAYS.

12. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot de huidige overeenkomst is onderworpen aan de bevoegdheid van de kantonnale rechtbanken en rechtscolleges van het arrondissement Brussel, met uitsluiting van alle andere.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.